Our Honors
alborzbehsam.com
تاثیر کود و آفت کش ها بر میکروارگانیسم های خاک در کشاورزی
تاثیر کود و آفت کش ها بر میکروارگانیسم های خاک در کشاورزی
تاثیر کود و آفت کش ها بر میکروارگانیسم های خاک در کشاورزی

چکيده مديريت سلامت خاك براي حصول اطمينان از توليد محصولات كشاورزي پايدار و حفظ تنوع زيستي ضروري است. کود شیمیایی و آفت کش ها برای کشاورزی صنعتی ضروری است. با این وجود، آنها همچنان به ابزارهای مهم بحرانی برای امنیت غذایی جهانی ادامه می دهند؛ به ویژه اگر اثرات نامطلوب آن را نادیده بگیرند، زمانی که کشاورزی پایدار به عنوان تمرکز جهانی است. به استثنای طیف وسیعی از عوارض شناخته شده و شناخته شده کودهای شیمیایی و پاستای ساید بر روی محیط زیست و سلامت انسان، آنها نیز به شدت تحت تأثیر خواص میکروبی خاک قرار گرفته اند.

میکرو فلورا خاک یک جزء کلیدی از اکوسیستم های کشاورزی است که نه تنها نقش مهمی در فرآیندهای خاک اولیه دارد، بلکه همچنین به طور فعال در افزایش باروری و بهره وری محصول نقش دارد. فعالیت میکروبی در خاک تأثیرات شدیدی بر خواص فیزیکی آن دارد و در عین حال، در دستیابی به شیوه های سازگار با محیط زیست مانند بهبود زیستی و کنترل بیوفیتوپاتوژن ها در خاک های کشاورزی نیز نقش مهمی دارد. بنابراین میکروارگانیسم های خاک به عنوان شاخص های زیست محیطی سلامت و فعالیت خاک پذیرفته شده اند. کود و آفت کش ها تمایل دارند که پایداری طولانی در خاک داشته باشند، به طوری که آنها موثر بر خاک می باشند و بنابراین باعث خسارت سلامت خاک می شوند. اصلاح خاک با کود و آفت کش ها به شدت در معرض طیف وسیعی از عملکردهای خاک و پروتئین هایی مانند ریزوسدوزی، محتوای مواد مغذی خاک و خاک ریزوسفر، کربن آلی خاک، pH، رطوبت، فعالیت های آنزیم های خاک و بسیاری دیگر است.

تمام این عوامل به طور غیر مستقیم منجر به تغییر در پویش جمعیت میکرو فلورا همراه با اثرات مستقیم کود و آفت کشها نظیر سمیت و افزایش دسترسی به فرایند تغییرات خاک می شود. گرچه چنین اثرات متغیر هستند و بسته به بسیاری از عوامل زیست زیستی و زیستی از ویژگی های خاک به انواع محصول، هنوز هم ثابت شده است که ورودی های شیمیایی درازمدت و بیش از حد در خاک


07/02/2019

نویسنده :