Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

کاربندازیم

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


کاربندازیم 60% پودر با قابلیت تر شوندگی

carbendazim 60% WP

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی

Systemic Fungicide with Protective and Curative Effect

نام تجاری: Bavistin

گروه: benzimidazole  

نحوه اثر: کاربندازیم قارچ کشی سیستمیک ، با اثرات پیشگیری و درمانی است که از طریق ریشه و نسوج سبز  جذب شده و بصورت آکروپتالی ( حرکت در برگ) و  آپوپلاستی ( حرت از ریشه بسمت بالا) در گیاه انتشار یافته و با جلوگیری از بیوسنتز بتاتوبولین ، موجب از هم گسیختگی در مهاجرت کروموزوم‌ها در طول تقسیم میوز و میتوز می گردد. این قارچ کش ، قارچ های ناقص ، آسکومیست ها و تعدادی از بازدیو میست ها را بخوبی کنترل می کند.

مدیریت کاربرد:

  • از آنجا که این قارچ کش بطریقه ضد عفونی بذر هم مصرف می شود، الزامی است که بصورت رنگی تولید شود.
  •  کاربندازیم در کنترل بیماری هایی از قبیل لکه برگی سرکوسپورایی در چغندر قند، مرگ گیاهچه ، پوسیدگی ریشه ، سفیدک پودری و پوسیدگی خاکستری در سبزی و صیفی و گیاهان زینتی، فوزاریوم و سپتوریا در غلات و کنترل رایزوکتونیا در پنبه نیز موثر است.
  •  کاربندازیم در شرایط تنش زاى محیطى مانند خشکى نباید مصرف شود، بارش باران یا آبیارى پس از کاربرد این قارچ کش می تواند سبب تسریع کنترل بیمارى شود.
  • این قارچ کش داراى نمک هاى فسفات هیدروکلراید هیپوفسفیت است. لذا از کاربرد آن در واحدهاى پرورش قارچ خوراکى خوددارى شود.
  • از مصرف بذور ضد عفونى شده با کاربندازیم براى تغذیه طیور اجتناب گردد.
  • برای بتاخیر انداختن پدیده مقاومت، باید بطور متناوب از قارچ کش هایی با نحوه عمل متفاوت همراه با آن استفاده کرد.

موارد و میزان مصرف:

 محصولات

 بیماری

 میزان و مصرف

  گندم و جو

  سیاهک آشکار و پنهان

  دو در هزار بصورت ضد عفونی بذر

دوره کارنس( فاصله آخرین سم پاشی تا زمان برداشت):  تاکنون دوره کارنسی ثبت نشده است.

قابلیت سازگاری و اختلاط: از اختلاط این قارچ کش با کودهای شیمیایی، ترکیباتی که خاصیت قلیایی دارند مانند لایم سولفور، ترکیبات مسی( مانند بردو و اکسی کلرور مس) و سولفات روی خودداری شود.

 


کاربندازیم
سیاهک آشکار
کاربندازیم
سیاهک پنهان. پوشیده
کاربندازیم
سیاهک پنهان