Our Honors
alborzbehsam.com
مقالات

تاثیر سموم نئونیکوتینوئید روی شته جالیز

مطابق تحقیقات انجام شده توسط دکتر شادیه گرامی از تیم تحقیقاتی شرکت البرز بهسم و با همکاری دانشگاه تهران که در مجله علمی Archives of Phytopathology and Plant Protection  به چاپ رسیده است ، مشخص شده است که روش های مختلف در معرض گیری شته سبز جالیز به حشره کش های ایمیداکلوپرید 35% SCو تیامتوکسام   50% WGاز گروه حشره کش های ... بیشتر

خواص اجوانت دی اکتیل

دی اکتیل سولفوسوکسینات تحت نام تجاری دی اکتیل و بعنوان ماده خیس کننده و پخش کننده بخاطر دارا بودن هر دونوع خاصیت آبدوستی و آب گریزی که بلحاظ ساختار شیمیایی ویژه آن می باشد در صنعت آفت کش ها مورد توجه است اما چیزی که کمتر مورد توجه قرار گرفته خواص حشره کشی آن است. فرمول شیمیایی نمک سدیم آن C20H37NaO7S می باشد. سمیت دهانی آن برای موش ماده   mg/kg 1900 است. اسیدیته آن در محیط آبی بین 5/6 تا 5/7 می باشد.

این ترکیب خواص زیاد... بیشتر