Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

تیودیکارب

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


تیودیکارب گرانول قابل انتشار در آب 80%

thiodicarb 80% DF

حشره کش با اثر عمدتا گوارشی و اثر تماسی محدود 

Insecticide with Predominantly Stomach Action, and Limited Contact Activity

نام تجاری: ®Larvin

گروه: oxime carbamate

نحوه اثر: تیودیکارب با مهار آنزیم کولین استراز در ناحیه ی سیناپسی سیستم عصبی مرکزی حشرات موجب اختلال در سیستم عصبی حشرات می شود.

مدیریت کاربرد:

- تیودیکارب خاصیت حلزون کشی نیز دارا می باشد و باعث فلج شدگی و مرگ در حلزون ها می شود.

- این حشره کش را میتوان جهت ضد عفونی بذر نیز بکار برد که در این صورت سریعا و بطور سیستمیک در گیاه انتقال خواهد یافت.

-تیودیکارب برای مبارزه با لارو پروانه ها، سوسک ها و مگس ها در محصولات مختلف کاربرد دارد.

موارد و میزان مصرف:

محصول

آفت

میزان مصرف

پنبه

کرم غوزه

1کیلوگرم در هکتار بصورت محلول پاشی

پنبه

تریپس

به طریق ضدعفونی بذر پنبه به نسبت  5 در هزار

پسته

پروانه چوبخوار

به مقدار 1/5در هزار بصورت محلول پاشی

قابلیت سازگاری و اختلاط: تیودیکارب قابلیت اختلاط با ترکیبات اسیدی و قلیایی ، اکسید فلزات سنگین و همچنین قارچ کش های مانب و مانکوزب ( باستثناء فرمولاسیون WP ) و مخلوط بردو را ندارد.  همچنین با روغن های گیاهی قابل اختلاط نمی باشد.

دوره کارنس( فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): 21 روز.


تیودیکارب
پروانه چوبخوار پسته.
تیودیکارب
پروانه چوبخوار پسته
تیودیکارب
تریپس پنبه
تیودیکارب
کرم غوزه پنبه