Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

تیودیکارب

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


تیودیکارب 80 % DF

نام تجاری : لاروین /Larvin

گروه  :  oxime carbamate

دوره کارنس : 21 روز

پادزهر: آتروپین

حشره کش تماسی و گوارشی و سیستمیک

Insecticide With Contact & Stomach Action

مدیریت کاربرد :

این حشره کش با قدرت بالای خود در کنترل  لارو پروانه های آفت مانند کرم قوزه، بید کلم، خوشه خوار انگور و سوسک ها بسیار موثر می باشد.

تیودیکارب به علت قدرت انتقال سریع در گیاهچه های حاصل از سبز کردن بذور برای ضدعفونی بذور نیز بسیار مناسب می باشد.

(در تریپس پنبه به روش ضدعفونی بذر و در مبارزه با کرم غوزه به روش محلول پاشی انجام شود).

تیودیکارب به عنوان یک حلزون کش نیز می تواند کاربرد داشته باشد

 

 محصول  آفت  میزان مصرف
 پنبه  کرم غوزه  1 کیلوگرم در هکتار  به صورت محلول پاشی
 پنبه  تریپس  5 کیلوگرم در هکتار به صورت ضدعفونی بذر
 پسته  پروانه چوبخوار  1/5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی

سازگاری و اختلاط:

تاکنون گزارشی از گیاهسوزی تیودیکارب در دزهای توصیه شده عنوان نشده است. با ترکیبات اسیدی و قلیایی، برخی فلزات سنگین، نمک های برخی قارچ کشها مثل مانکوزب (به غیر از فرمولاسیون WP) و ترکیب بردو ناسازگار است.

تیودیکارب با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.

تیودیکارب به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


تیودیکارب
پروانه چوبخوار پسته.
تیودیکارب
پروانه چوبخوار پسته
تیودیکارب
تریپس پنبه
تیودیکارب
کرم غوزه پنبه