Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

تری سیکلازول

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


تری سیکلازول 75% پودر با قبلیت تر شوندگی

tricyclazole 75% WP

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی

Systemic Fungicide with Protective Action

قارچ کش سیستمیک که بسرعت توسط ریشه و شاخ و برگ جذب شده و در آوند چوبی و آبکش جابجا می شود. 

نام تجاری:  Beam 

گروه: Triazolobezothiazole

نحوه اثر: تری سیکلازول قارچ کشی سیستمیک است که از بیوسنتز ملانین جلوگیری می کند.

مدیریت کاربرد:

-تری سیکلازول بسرعت از طریق ریشه و برگ ها جذب گیاه شده و توسط آوندهای چوبی و آبکش درون گیاه انتقال می یابد.

موارد و میزان مصرف:

محصول

بیماری

میزان مصرف

برنج

بلاست

نیم کیلوگرم در هکتار پس از ظهور 30 تا 40 درصد از خوشه ها با توجه به شرایط جوی و اطلاعیه پیش اگاهی

 فاصله زمانی آخرین سمپاشی تا برداشت محصول(دوره کارنس): 35 روز برنج

 


تری سیکلازول
بلاست برنج
تری سیکلازول
بلاست برنج