Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

فیپرونیل

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


فیپرونیل G 0/2%                                   

نحوه تاثیر: حشره كش  تماسی با طیف وسیع، نسبتا سیستمیک با کنترل ابقایی مناسب در هنگامی که سمپاشی برگ انجام می شود.

گروه: Fiprole

گروه مقاومت: IRAC: IIB

میزان ماده موثره: 2 گرم بر کیلوگرم

درجه خطر:  WHO( a.i.) : II  سمی و زیان آور

سمیت برای پستانداران:                                           Acute oral LD50 for rats : 97 mg/kg

میزان مصرف:

نام محصول

نام آفت

میزان مصرف

برنج

کرم ساقه خوار

20 کیلوگرم در هکتار از فرم تجارتی (40 گرم ماده موثره در هکتار)

 

 

 

 

مدیریت کاربرد:

ضمن مصرف و تعداد دفعات سمپاشی با نظر کارشناسان و بر اساس موازین پیش آگاهی انجام شود. برای زنبور عسل و ماهی ها فوق العاده خطرناک است.

طریقه مصرف: مقدار توصیه شده از گرانوله های فیپرونیل را به طور یکنواخت در آب مزرعه غرقاب پراکنده سازید.

با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.