Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

استوکلر

نام برند :

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


استوکلر76% EC

Acetochlor EC76%

نام تجاری : سورپاس / Surpass

گروه : Chloroethyl Acetanilide

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد .

علف کش انتخابی

مدیریت کاربرد :

بازدارنده تقسیم سلولی از طریق ممانعت از سنتز پروتئین ، بازدارنده سنتز اسید های چرب با زنجیره بسیار طویل می باشد .

جذب عمداً توسط اندام های هوایی گیاه انجام می شودو در مرحله دوم توسط ریشه گیاه‌های در حال جوانه‌‌زنی.

مصرف این علف کش به صورت پیش کاشت و یا پیش رویش می باشد .

سورپاس دارای 5/7 درصد ایمن کننده به نام دای کلرآمید می‌باشد.

پس از مصرف سم سورپاس می توان مشاهده نمود که اغلب سنتز پروتئین دچار مشکل شده و گیاه نمی تواند رشد خود را از سر بگیرد زیرا که پروتئین ها نقش اصلی تقسیم سلولی را برعهده دارند.

پهن برگان نقطه اثر سم استوکلر هستند و اغلب برای پهن برگان یکساله ی مزارع ذرت بکار می رود.

 محصول

 علف هرز

 زمان مصرف

 میزان مصرف

 ذرت

 یک ساله باریک برگ

 علفهای هرز پهن برگ یکساله

 پیش رویشی

پیش کاشت

 5-4 لیتر در هکتار

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

علائم استوکلر در گیاهان متفاوت است مثلا در باریک برگها با پهن برگها علائم متفاوتی را نشان می دهد و همچنین در یک گونه ی گیاهی در ارقام مختلف آن علائم متفاوتی را نشان می دهد . پس باید قبل از مصرف علف کش استوکلر در ارقام مختلف آزمایش شود و غلظت آن برای هر گیاه تعیین شود تا از خسارت و آسیب به گیاه جلوگیری شود.

استوکلر  با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

استوکلر  به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


استوکلر
 
استوکلر
 
استوکلر