Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

استوکلر

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


استوکلر76% EC

Acetochlor EC76%

نام تجاری : سورپاس / Surpass

گروه : Chloroethyl Acetanilide

پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد .

علف کش انتخابی

مدیریت کاربرد :

بازدارنده تقسیم سلولی از طریق ممانعت از سنتز پروتئین ، بازدارنده سنتز اسید های چرب با زنجیره بسیار طویل می باشد .

جذب عمداً توسط اندام های هوایی گیاه انجام می شودو در مرحله دوم توسط ریشه گیاه‌های در حال جوانه‌‌زنی.

مصرف این علف کش به صورت پیش کاشت و یا پیش رویش می باشد .

سورپاس دارای 5/7 درصد ایمن کننده به نام دای کلرآمید می‌باشد.

پس از مصرف سم سورپاس می توان مشاهده نمود که اغلب سنتز پروتئین دچار مشکل شده و گیاه نمی تواند رشد خود را از سر بگیرد زیرا که پروتئین ها نقش اصلی تقسیم سلولی را برعهده دارند.

پهن برگان نقطه اثر سم استوکلر هستند و اغلب برای پهن برگان یکساله ی مزارع ذرت بکار می رود.

 محصول

 علف هرز

 زمان مصرف

 میزان مصرف

 ذرت

 یک ساله باریک برگ

 علفهای هرز پهن برگ یکساله

 بلافاصله قبل از کاشت به صورت مخلوط با خاک و یا پس از کاشت و قبل از رویش علف های هرز

 5-4 لیتر در هکتار

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

علائم استوکلر در گیاهان متفاوت است مثلا در باریک برگها با پهن برگها علائم متفاوتی را نشان می دهد و همچنین در یک گونه ی گیاهی در ارقام مختلف آن علائم متفاوتی را نشان می دهد . پس باید قبل از مصرف علف کش استوکلر در ارقام مختلف آزمایش شود و غلظت آن برای هر گیاه تعیین شود تا از خسارت و آسیب به گیاه جلوگیری شود.

استوکلر  با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

استوکلر  به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


استوکلر
 
استوکلر
 
استوکلر