Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

ایپرودیون + کاربندازیم

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


ایپرودیون + کاربندازیم پودر با قابلیت تر شوندگی 52.5%

iprodione + carbendazim 52.5% WP

قارچ کش سیستمیک و تماسی

Systemic & Contact Fungicide

 

نام تجاری: رورال تی اس

گروه: dicarboximide + benzimidazole  

نحوه اثر: ایپرودیون کاربندازیم مخلوطی از دو قارچ کش با طیف اثر گسترده است که 35% آن را یک ترکیب سیستمیک بنام کاربندازیم از گروه بنزیمیدازول ها و 17.5% دیگر را ایپرودیون از گروه کربوکسیمیدها تشکیل داده است که دارای خاصیت حفاظتی است. ایپرودیون مانع رشد هیف و جوانه زنی اسپور شده و کاربندازیم نیز باعث از هم گسیختگی در مهاجرت کروموزوم‌ها در طول تقسیم میوز و میتوز می گردد.

مدیریت کاربرد:

  • ایپرودیون کاربندازیم برای کنترل بیماری های بذر زاد و خاکزی کاربرد دارد.
  • اختلاط این دو قارچ کش تاثیر آن ها را افزایش داده و خطر بروز مقاومت اکتسابی در برابر این ترکیبات را کاهش میدهد .
  • جهت کنترل بیماری های پس از برداشت مرکبات ، آغشته نمودن میوه با محلول کاربندازیم + ایپرودیون با دوز یک در هزار توصیه می شود.
  • از آنجا که این قارچ کش بطریقه ضد عفونی بذر هم مصرف می شود، الزامی است که برنگ صورتی تولید شود.

موارد و میزان مصرف:

 محصولات

 بیماری

 میزان و مصرف

 برنج

 شیت بلایت

 1 کیلو گرم در هکتار

 جو

 لکه قهوه ای نواری جو

 1 در هزار (ضد عفونی بذر قبل از کشت)

 توت

 خشکیدگی سر شاخه

   1 در هزار ( محلول پاشی)

 مرکبات

  حفظ و نگهداری محصولات

  1 در هزار

 

 

 

دوره کارنس( فاصله آخرین سم پاشی تا زمان برداشت):  تاکنون دوره کارنسی ثبت نشده است.

قابلیت سازگاری و اختلاط: از اختلاط این قارچ کش با ترکیباتی که خاصیت اسیدی و قلیایی شدید داشته باشند اکیدا خودداری شود.

 

 

 

 


ایپرودیون + کاربندازیم
بوته زردی فوزاریومی نخود
ایپرودیون + کاربندازیم
شیت بلایت برنج
ایپرودیون + کاربندازیم
شیت بلایت برنج
ایپرودیون + کاربندازیم
لکه قهوه ای نواری جو