Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

ایپرودیون + کاربندازیم

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


ایپرودیون + کاربندازیم 52/5 % WP

قارچ کش سیستمیک و تماسی

مدیریت کاربرد:

اختلاط این دو قارچ کش تاثیر آن ها را افزایش داده و خطر بروز مقاومت اکتسابی در برابر این ترکیبات را کاهش میدهد . ایپرودیون بیشتر خاصیت حفاظتی دارد و در تماس با رطوبت هیدرولیز می شود . این قارچ  کش از باروری اسپورها و رشد میسیلیوم قارچ جلوگیری می کند.جهت کنترل بیماری های پس از برداشت مرکبات ، آغشته نمودن میوه با کاربندازیم + ایپرودیون با دوز یک در هزار توصیه می شود .

 محصول  بیماری  میزان و مصرف
 برنج  شیت بلایت  1کیلو گرم در هکتار
 جو  لکه قهوه ای نواری جو  1در هزار (ضد عفونی بذر قبل از کشت)
 نخود  زردی  2در هزار ( ضدعفونی بذرقبل از کشت)
 توت  خشکیدگی سر شاخه  1در هزار ( محلول پاشی)

 

 

Iprodione + carbendazim 52.5% WP

نام تجاری :رورال تی اس Rovral T S /

گروه : Dicarboximate + benzimidazole

سمیت برای پستانداران :5000< میلی گرم برکیلوگرم

Acute Oral LD50 for Rats:>5000 mg /kg

درجه خطر :WHO :Uسمیت حادی ندارد.

پادزهر: پادزهر اختصاصی ندارد .

دوره کارنس : بقای این سم از 4-1 هفته می باشد


ایپرودیون + کاربندازیم
بوته زردی فوزاریومی نخود
ایپرودیون + کاربندازیم
شیت بلایت برنج
ایپرودیون + کاربندازیم
شیت بلایت برنج
ایپرودیون + کاربندازیم
لکه قهوه ای نواری جو