Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

تبوکونازول دی اس

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


تبو کونازول 2% DS

قارچ کش سیستمیک با اثرحفاظتی، معالج و ریشه کن کننده به منظور ضد عفونی بذور

Systemic Fungicide With Protective, Curative & Eradicative Action

مدیریت کاربرد:

این قارچکش وسیعا برای کنترل بسیاری از بیماری های قارچی نظیر انواع زنگ ها ( بویژه غلات) سیاهک ها، لکه موجی ها مصرف می شود.

تبوکونازول قارچ کشی از گروه تری آزول ها می باشد با دی متلاسیون استرول سبب جلوگیری از ساخت ارگوسترول در قارچ های عامل شده نتیجتا توقف و مرگ آنها باعث می گردند.

بهترین نتیجه زمانی حاصل خواهد شد که کاربرد سم در مراحل اولیه توسعه بیماری صورت گیرد.

هنگام کاربرد پودر تبوکونازول نباید رطوبت بذرهای گندم بیش از 12% باشد.

از مصرف این فراورده روی بذور جوانه زده، آسیب دیده، مچاله شده و نیز بذور با قوه نامیه کم خودداری شود.

 

 محصول  بیماری  مقدارمصرف
 گندم  سیاهک پنهان معمولی و سیاهک آشکار  1.5کیلوگرم در 1000 کیلوگرم بذر

 

تبوکونازول با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

تبوکونازول به غیر از کشت ذکر شده و بیماری های نامبرده توصیه نمی شود.


تبوکونازول   دی اس
سیاهک آشکار
تبوکونازول   دی اس
سیاهک پنهان. پوشیده
تبوکونازول   دی اس
سیاهک پنهان