Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

نیکوسولفورون

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


نیکوسولفورون 4% SC

Nicosulfuron 4% SC

نام تجاری : کروز / Cruz

گروه : SulfonylUreas

دوره کارنس: .....

پادزهر :پادزهر اختصاصی ندارد .

ماندگاری در خاک (نیمه عمر) : 26 روز

علف کش انتخابی و سیستمیک

مدیریت کاربرد :

بازدارنده سنتز اسید های آمینه به خصوص والین ،ایزولوسین و در نهایت توقف تقسیم سلول و رشد گیاه می باشد .

جذب ازطریق برگ و ریشه و قابل انتقال در آوندهای چوبی وآبکش گیاه و در بافت های مریستمی تجمع می یابد .

این علف کش به صورت پس رویشی برای کنترل علف­های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله  در مزارع ذرت قابل استفاده است و بهترین زمان مصرف مرحله 2 برگی ذرت می باشد .

این علف کش باید در تناوب با سایر علف کش ها مورد استفاده قرار گیرد تا پدیده مقاومت در علفهای هرز صورت نگیرد .

 محصول

 علف هرز

 زمان مصرف

 میزان مصرف

 ذرت دانه ای

 علف های هرز کشیده برگ

 مرحله 2 تا 6 برگی شدن ذرت 

 2 لیتر در هکتار

 

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

از اختلاط نیکوسولفورون با دیگر آفت کشها و کودهای رایج خوداری کنید.

از اسپری حشره کش و قارچ کش های دیگر در مخزن سمپاشی که برای نیکوسولفورون به کار برده شده، خودداری شود.

نیکوسولفورون را فقط باید در سم پاشی­های زمینی مصرف کرد.

کاربرد این محصول در مزرعه ذرت شیرین ممنوع می­باشد و فقط در ذرت دانه­ای استفاده می­گردد.

نیکوسولفورون با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست به کار برده شود.

نیکوسولفورونبهغیرازکشتذکرشدهوعلف­هایهرزنامبردهتوصیهنمیشود.


 نیکوسولفورون
 
 نیکوسولفورون
 
 نیکوسولفورون