Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

نیکوسولفورون

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


 

 

نیکوسولفورون 4% سوسپانسیون غلیظ با پایه روغن

Nicosulfuron 4% OD W/V

Selective, Systemic Herbicide with Rapid Translocation in Xylem and Phloem

علف کش انتخابی با انتقال سریع در آوندهای چوبی و آبکش

 

نام تجاری: Cruz

گروه:  Sulfonylurea

نحوه اثر: نیکوسولفورون با مهار سنتز اسید های آمینه منشعب ( ALS) موجب توقف تقسیم سلولی و درنهایت رشد گیاه خواهد شد.

مدیریت کاربرد:

  • نیکوسولفورون علف کشی انتخابی و سیستمیک  است که از طریق شاخ و برگ و ریشه جذب گیاه شده و از طریق آوندهای چوبی و آبکش بطریقه آپوپلاستیک و سیمپلاستیک به سوی بافت مریستمی گیاهان انتقال می یابد.
  • نیکوسولفورون علف کشی پس رویشی است که برای کنترل علف های هرز باریک برگ یکساله در ذرت بکار می رود.
  • بهترین زمان مصرف نیکوسولفورون، مرحله 2 برگی ذرت می­باشد.
  • بمنظور جلوگیری از بروز پدیده مقاومت ، بهتر است این علف کش در تناوب با سایر علف کش ها بکار رود.
  • از مصرف نیکوسولفورون روی ذرت شیرین خودداری گردد.
  • نیکوسولفورن روی علف های هرزی که در مرحله 7 تا 10 برگی هستند ، منجر به بدشکلی غلاف می گردد.
  • این علف کش روی علف های هرزی که به مرحله گلدهی رسیده اند چندان موثر نیست.
  • استفاده از سورفاکتانت های غیر یونی رادیکال همراه با این عف کش، اثر بخشی آن را بیشتر می سازد.

موارد و میزان مصرف:

نام محصول

نوع علف هرز

زمان مصرف

میزان مصرف

مزارع ذرت

علف های هرز باریک برگ

بصورت پیش رویشی

2 لیتر در هکتار در تناوب با سایر علف کش ها

قابلیت سازگاری و اختلاط: از اختلاط نیکوسولفورون با علف کش 2.4D و حشره کش ای فسفره اجتناب گردد.

 

 


 نیکوسولفورون
 
 نیکوسولفورون
 
 نیکوسولفورون