Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > کود های میکرو کلاته

نام محصول :

کلات آهن گرین پاور

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

کود های میکرو کلاته


کلات آهن گرین پاور Green Power

 ارتو- ارتو  3.6

این کود حاوی 6% آهن کلات به فرم EDDTA  با ایزومرهای ارتو- ارتو 3/6 % و پایداری در طیف وسیعی از PH  خاک ها ، منبع مناسب تامین آهن ، برای همه محصولات زراعی و باغی در تمام فصل رشد می باشد . آهن در ساختن کلروفیل نقش دارد از این رو برای فتوسنتز ضروری می باشد . همچنین گیاهان تثبیت کننده نیتروژن نیاز به آهن دارند .بنابراین کمبود  آهن باعث کاهش فتوسنتز و کاهش عملکرد می شود علائم کمبود آهن به صورت زردی بین رگبرگ ها در برگ های جوان ظاهر می شود . این کودها از بهترین کودهای آهن پودری ، خاک مصرف با قابلیت انحلال بالا ، مناسب برای کاربرد در سیسیتم های آبیاری تحت فشار قطره ای می باشد .

ترکیبات سازنده :

Fe                              6%

Ortho Ortho                3.6

PH                            7-9

مدیریت کاربرد : از آنجایی که در مراحل مختلف رویشی با توجه به نوع محصول ، سطح سبز ، شدت کمبود و... مقادیر مختلفی از آب جهت محلول پاشی ، مورد نیاز است ، توصیه می گردد میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

محصول

میزان مصرف محلول پاشی

میزان مصرف آبیاری

میزان مصرف

محصولات زراعی

1/5-2/5 کیلوگرم در هکتار

3-5 کیلوگرم در هکتار

تکرار بسته به نیاز گیاه ، هر 15-10 روز

محصولات باغی

2/5-4/5 کیلوگرم در هکتار

25-100 گرم برای هر درخت

تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15-10 روز

 

احتیاط و هشدار : 

محلول پاشی در صبح زود و یا هنگام غروب افتاب صورت گیرد.

از محلول پاشی در ساعات گرم روز و هنگامی که تابش نور خورشید حداکثر است ، اجتناب شود.

قابیت اختلاط و سازگاری :

این کود با ترکیبات کلسیمی قابل اختلاط نمی باشد .