Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

پروپیکونازول

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


 

پروپیکونازول مایع غلیظ امولسیون شونده 25%

Propiconazole 25% EC 

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و درمانی

Systemic Fungicide with Protective and Curative Action

نام تجاری: تیلت

گروه: triazole

نحوه اثر: پروپیکونازول با مهار آنزیم دمتیلاز از بیوسنتز ارگسترول در قارچ ها جلوگیری کرده و با ممانعت از تشکیل غشاء سلولی قارچ ها، موجب توقف رشد آنها می شود.

مدیریت کاربرد:

-این قارچ کش دارای خاصیت جابجایی از برگ به ریشه و بر عکس از طریق آوند های چوبی است (حرکت آکروپتالی از طریق آوندهای چوبی)

موارد و میزان مصرف:

  محصول

 بیماری

 میزان و زمان مصرف

برنج

شیت بلایت

1 لیتر در هکتار بصورت محلول پاشی( در صورت آلودگی 30% از ساقه های برنج)

گندم

زنگ

 1 لیتر در هکتار

 گندم

 فوزاریوم خوشه

 1 لیتر در هکتار( حداقل یک نوبت محلول پاشی در مرحله گلدهی و در صورت نیاز تکرار به فاصله هفت روز)

 

دوره کارنس( فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول):  برنج و گندم 30 روز