Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

پروپیکونازول

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


پروپیکونازول

گروه شیمیایی : triazol

نحوه تاثیر:قارچکش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج با خاصیت جابجایی برگ به ریشه و برعکس از طریق آوند چوبی

میزان و موارد مصرف:

نام محصول

نام آفت

میزان مصرف

برنج

شیت بلایت 

 یک لیتر در هکتاربه صورت

 محلول پاشی ودر صورت

 آلودگی 20 % از ساقه هاي برنج

گندم

زنگ

5/0  لیتر در هکتار

گندم

فوزاریوم خوشه

 یک لیتر در هکتار یک نوبت سم

 پاشی در مرحله گلدهی(در صورت نیاز تکرار 7 روز بعد)

 

 

مدیریت کاربرد: بازدارنده دي متیلاسیون استروئیدها

طریقه مصرف: قبل از مصرف بطري محتوي سم را به خوبی تکان دهید. ابتدا سمپاش مناسب را انتخاب و کالیبره نمائید، سپس نصف منبع سمپاش را پر از آب نمایید و مقدار توصیه شده را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن بیفزایید.

دوره کارنس: فاصله آخرین سم پاشی تا برداشت محصول گندم و جوو برنج 30 روز

با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.