Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

پرمترین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


پرمترین 25% مایع غلیظ امولسیون شونده

Permethrin 25% EC W/W

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی و کمی اثر دور کنندگی

Non-Systemic Insecticide with Contact and Stomach Action, Having a Slight Repellent Effect

 

نام تجاری: آمبوش

گروه:   pyrethroid

نحوه اثر: پرمترین با ایجاد اختلال در کانال های سدیم در اکسون ها مانع از انتقال درست پیام عصبی در سیستم عصبی می شود.

مدیریت کاربرد:

– روی گیاهان زینتی امکان گیاه سوزی دارد. بهتر است قبل از مصرف در یک سطح کوچک آزمایش شود.

-پرمترین دارای خاصیت دور کنندگی روی حشرات بوده و درنتیجه مانع از نزدیک شدن آفات به گیاهان سمپاشی شده می شود.

- پرمترین آفت کش کم خطری است که علیه آفات خانگی نیز استفاده می شود.

- پرمترین ، سریع الاثر و گسترده طیف است و سریعا در خاک تجزیه می شود.

موارد و میزان مصرف:

محصول

آفت

میزان مصرف

چغندرقند

پرودونیا

 1 لیتر در هکتار

درختان میوه

مینوز لکه گرد

0/5 در هزار در سالهای طغیانی علیه نسل اول یا حداکثر نسل دوم در یک نوبت

قابلیت سازگاری و اختلاط: پرمترین با اکثر کودها و سموم کشاورزی قابل اختلاط است، ولی اختلاط آن با نیترات کلسیم توصیه نمی شود. توصیه می شود پیش از استفاده تست اختلاط انجام شده و بعد در یک سطح محدود آزمایش گردد.

 

 


پرمترین
مینوز لکه گرد درختان میوه
پرمترین
پرودینا چغندر قند
پرمترین
پروانه برگخوار مصری - پرودینا