Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

ایندوکساکارب

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


ایندوکساکارب  15% سوسپانسیون غلیظ با پایه آب

Indoxacarb 15% SC W/V

حشره کش غیر سیستمیک  با اثرتماسی و گوارشی

Non-systemic Insecticide with Contact & Stomach Action

 

نام تجاری: آوانت

گروه: Oxadiazine

نحوه اثر: این حشره کش دروازه های ولتاژی کانال های سدیم را در سیستم عصبی حشرات مسدود می کند.

مدیریت کاربرد:

  • برای جلوگیری از بروز مقاومت، ایندوکساکارب را در تناوب با یک پایروتروئید یا مهار کننده سنتز کیتین بکار ببرید.
  • ایندوکساکارب بیشتر روی مرحله لاروی شب پره ها موثر است و مناسب ترین زمان سمپاشی هنگامی است که آفت در مرحله سن اول لاروی است.
  • برای کسب نتیجه مطلوب، پوشش کامل تمامی اندام های هوایی گیاهان الزامی است.
  • در ساعات گرم و داغ و یا هنگام وزش باد از سمپاشی خودداری کنید.
  • ایندوکساکارب ازدو ایزومر نوری S ( فعال) و R( غیر فعال) تشکیل شده است که یکی از آنها دارای خاصیت حشره کشی و دیگیری فاقد آن است. نسبت این دو ایزومر در حشره کش می بایست سه به یک ( نسبت ایزومر فعال به غیر فعال) باشد تا بهترین نتیجه از مصرف آن حاصل اید.
  • این حشره کش روی تخم های آفات نیز موثر است ودر صورتی که  تخم ها در زمان سمپاشی در معرض ایندوکساکارب قرار گیرند لاروها پس از خروج و کمی پس از تغذیه از بین می روند.
  • تمام لارو پروانه های برگخوار و میوه خوار( به جز لاروهای خاکزی مانند آگروتیس)  به شدت به این حشره کش حساس هستند و بخوبی توسط آن کنترل می گردند.
  • این حشره کش کمترین اثر سوء را روی حشرات مفید نظیر حشرات و کنه های شکارگر و پارازیت ها دارد. بنابراین در مدیریت تلفیقی و مدیریت مقاومت آفات جایگاه مناسبی دارد.

موارد و میزان مصرف:

محصول

آفت

میزان مصرف

پنبه

کرم غوزه

250-200 میلی لیتر در هکتار بسته به تراکم آفت

نخود

کرم پیله خوار

200میلی لیتر در هکتار

سیب

کرم سیب

0.45در هزار (در نسل اول کرم سیب و در مناطق کوهستانی موثر تر است)

دوره کارنس( فاصله زمانی آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): گوجه فرنگی و کلم 1روز- سایر محصولات 21-10 روز

قابلیت سازگاری و اختلاط: این حشره کش در دزهای توصیه شده با اغلب حشره کش ها و قارچ کش ها قابل اختلاط است.


ایندوکساکارب
کرم غلاف خوار سویا
ایندوکساکارب
کرم سیب
ایندوکساکارب
کرم پیله خوار نخود