Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

لینورون

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


لینورونW/V  SC45% Linuron

نام تجاری: Afalon

گروه: Urea

دوره کارنس: تا کنون هیچ دوره کارنسی گزارش نشده است.

پادزهر: پادزهر اختصاصی ندارد.

علف کش انتخابی، سیستمیک، با خاصیت ابقایی و مقداری خاصیت تماسی (Selective & Systemic Herbicide with maintenance & contact action  )

گروه مقاومت: HRAC C2,WSSA 7

مدیریت کاربرد:

n این علفکش قابلیت استفاده در خاک و بر روی شاخ و برگ را دارد و علف کشی است که اساسا بوسیله ریشه علف های هرز جذب می گردد ولی جذب برگی آن نیز قابل توجه است که با انتقال از طریق آوندهای چوبی به سراسر گیاه انتقال می یابد

n علائم تاثیر این علف کش در گیاه به صورت کلروز سریع، نکروزه شدن از حاشیه برگ ها و در نهایت خشک شدن برگ ها می باشد. علائم ابتدا در برگ های مسن مشاهده می شود. افتادگی ساقه ها از دیگر علائم مربوطه است.

n این علفکش به  صورت پیش رویشی و پس رویشی برای کنترل علف های هرز نازک برگ و پهن برگ یکساله و هم چنین علف های هرز تازه جوانه زده در زراعت های سیر و پیاز و نخود مصرف می شود، هنگامی که به صورت پیش رویش مورد استفاده قرار می گیرد، معمولا به صورت مخلوط با سایر علف کش ها به کار نمی رود

n مقاومت برگ‌باريک‌‌ها بيشتر از برگ‌پهن‌ها است.

n این سم در خاک نسبتا پایدار است، از این رو میزان حساسیت محصول بعدی به لینوران باید مدنظر قرار گیرد.

n مصرف پس رویشی این علف کش می تواند همراه با بروز خسارت در گیاه زراعی باشد.

محصول

مقدار مصرف

زمان مصرف

هویج

5/2 لیتر در هکتار

پیش رویشی

نخود دیم

2 لیتر در هکتار

قبل از کاشت و مخلوط با خاک

عدس دیم

5/1 لیتر در هکتار

قبل از کاشت و مخلوط با خاک


لینورون
 
لینورون
 
لینورون