Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

پندی متالین

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


پندی متالین Pendimethalin 33% EC

گروه : Dinitroaniline

دوره کارنس: دوره کارنسی تا کنون گزارش نشده است

پادزهر : پادرزهر اختصاصی ندارد

علف کش انتخابی (Selective Herbicide)

گروه مقاومت : HRAC: K1, WSSA 3

 

 مدیریت کاربرد:

n پندی متالین علف کشی از گروه دی نیتروآنیلین ها بوده و از طریق ریشه و برگ ها جذب شده و سبب مرگ گیاه در مدت زمان کوتاهی پس از جوانه زنی و یا سبز شدن می شود.

n پندی متالین علاوه بر مزارع عدس برای توتون، گلرنگ و تاکستان ها نیز کاربرد دارد.

n این علف کش برای گیاهان باریک برگ یک ساله در درختان میوه دانه دار و هسته دار، سبزیجات و صیفی جات، گیاهان زینتی، دانه های روغنی، حبوبات و غلات نیز استفاده می شود.

n این علف کش معمولا به صورت پیش کاشت یا پیش رویشی و آمیخته با خاک مصرف می شود.

n مصرف پیش رویشی باید زمانی صورت گیرد که علف کش چند روز بعد از مصرف ، توسط آبیاری یا باران وارد خاک شود.

نام محصول

مقدار مصرف

زمان مصرف

عدس دیم

5/4-3 لیتر در هکتار

به صورت پیش کاشت یا پیش رویشی و آمیخته با خاک


پندی متالین