Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حلزون کش ها

نام محصول :

متالدهاید

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حلزون کش ها


متالدهاید 6% B

گروه  :  molluscicide-Organic

حلزون کش تماسی ،گوارشی برای کنترل حلزون ها و راب ها

مدیریت کاربرد :

 این سم در رطوبت پایین موجب عدم تحرک و مرگ حلزون می شود ، بهترین نتیجه از گرانول پاشی زمانی حاصل می شود که هوا مرطوب بوده و لیسک ها و راب ها بیشترین فعالیت را داشته باشند.

برای جلوگیری از رشد حلزون ها ، محصولات برگی و کلم ها را باید اواخر فصل سم پاشی نمود.

طعمه های آماده شده بهتر است با کمک دست یا دستگاه پخش کود یا به همراه مخلوط بذر در سطح مزرعه پخش شوند، در آخرین مرحله طعمه پاشیاز تماس طعمه با برگ محصولات خوراکی باید خودداری کرد.

زمانی که احتمال بارندگی وجود دارد ویا از آبیاری گلخانه 4 روز نگذشته باشد  باید از طعمه پاشی خودداری کرد .

 محصول

 آفت

 میزان مصرف

 مرکبات

 حلزون و رابها

 20-25 کیلوگرم در هکتار

 توتون

 کرم مفتولی ،آبدزدک،حلزون رابها

 20-25 کیلوگرم در هکتار

 سبزی ،صیفی ،جالیز و درختان جنگلی

 حلزون و رابها

 20-25 کیلوگرم در هکتار

متالدهاید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

متالدهاید به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود.


متالدهاید
 
متالدهاید
 
متالدهاید
 
متالدهاید