Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > کودسم

نام محصول :

پی کی آپاچی

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

کودسم


کود فعال کننده متابولیکی Apache PK 6.60
Water soluble    

کود آپاچی  PK با بالابردن غلظت کلروفیل عمل کربن‌گیری را افزایش داده که در نهایت فتوسنتز را تشدید می‌کند‌ و این امر باعث افزایش وزن وحجم میوه و بهبود کیفیت میوه (قند و خوش رنگ شدن میوه‌ها)‌ و به طور کلی باعث افزایش کیفیت و کمیت کلیه محصولات زراعی ، باغی وصنعتی خواهد شد. کود آپاچی به شکل پودر با پتاسیم بالا می باشد که قدرت حل شوندگی بالایی دارد . پتاسیم و EDTA  موجود در اولترافورت ، جذب مواد غذایی به داخل برگ ها را سرعت می بخشد و در نتیجه تحمل گیاه را به سرما بالا می برد .

مزایا و ویژگی‌ها:

افزايش ميزان پروتئين و نشاسته
افزايش مقاومت گياه در برابر خشكي، آفات و بیماری ها و سرمای زمستانه
موثر در گلدهي، ميوه دهي و تشكيل دانه
موثر در تقسيم سلولي، توليد چربيهاي گياهي و ماده آلبومين
موثر در رسيدگي محصول
موثر در بهبود كيفيت محصول بخصوص در گياهان علوفه اي و سبزيجات
جلوگیری از ورس در غلات با افزایش مقاومت ساقه ها

بالابردن کیفیت و خاصیت انبارداری
موثر در ريشه دهي بخصوص در تشكيل ريشه هاي جانبي و ريشه هاي موئينه

تجزیه ضمانت شده:

 60 %

پتاسیم محلول در آب (K2O)

6 %

فسفر قابل استفاده (P2O5)

0/9

PH  در محلول 0/1

ترکیبات سازنده:  هیدروکسید پتاسیم، مونو پتاسیم فسفات

دستورالعمل استفاده:

زمان مصرف

میزان مصرف

نوع محصول

1 ماه قبل از برداشت محصول 3-2 بار به فاصله 15-10 روز

1/5-2/5 کیلوگرم در هکتار

درختان میوه                         

نزدیک رسیدن میوه ، 3-2 بار به فاصله 8-7 روز

150 گرم در 100 لیتر آب

گیاهان جالیزی

آخرین مرحله رشد برای افزایش پایداری و رنگ محصول 2 بار به فاصله 7-6 روز

100 گرم در 100 لیتر آب

گل و گیاهان زینتی

در طی آخرین مرحله رشد

3-2 کیلوگرم  در هکتار

سبزیجات و صیفی جات

 

قابلیت اختلاط و سازگاری: کود آپاچی 6.60  PK به جز مواد حاوی کلسیم، گوگرد و روغنهای معدنی  با کلیه مواد قابل اختلاط است.