Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

پنکونازول

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


پنکونازول 20% امولسیون روغن در آب

penconazol 20% EW

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی و معالج

Systemic Fungicide with Protective & Curative Action

 

نام تجاری: توپاس 

گروه: Triazole

نحوه اثر: قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی که با ممانعت از دی متیلاسیون استروئیدها اثر خود را اعمال می کند.

مدیریت کاربرد:

- این قارچ کش از طریق برگ ها جذب شده  و به سایر نقاط گیاه جابه جا می شود.

- جهت حصول نتیجه بهتر پوشش کامل اندام های گیاهی با محلول قارچ کش الزامی است.

- از مصرف پنکونازول در زمان برداشت دانه و برگ خودداری گردد.

موارد و میزان مصرف:

 محصول

 بیماری

میزان مصرف

انگور

 سفیدک پودری

 0.125 در هزار

شمشاد

سفیدک پودری

1 در هزار

فاصله زمانی آخرین سمپاشی تا برداشت محصول(دوره کارنس): 14روز


پنکونازول
سفیدک سطحی مو
پنکونازول
سفیدک سطحی مو