Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

پنکونازول

نام برند :

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


پنکونازول  EC 20%

قارچ کش سیستمیک با اثر حفاظتی

مدیریت کاربرد : این قارچ کش از طریق برگ جذب شده  و به سایر نقاط گیاه جابه جا می شود جهت حصول نتیجه بهتر پوشش کامل اندام های گیاهی با محلول قارچ کش الزامی است . از مصرف پنکونازول در زمان برداشت دانه و برگ خودداری شود

 محصول  بیماری  میزان مصرف
 انگور  سفیدک پودری  0/125 در هزار

 

Penconazol 20% EC

نام تجاری : توپاس Topas

گروه : Triazole

سمیت برای پستانداران: 2115 میلی گرم بر کیلوگرم

Acute Oral LD50 For Rats :2115 mg/kg

درجه خطر :WHO :U سمی و زیان آور

پادزهر :پادزهر اختصاصی ندارد .


پنکونازول
سفیدک سطحی مو
پنکونازول
سفیدک سطحی مو