Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

ایمیداکلوپراید

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


ایمیداکلوپراید :35% SC

نام تجاری : کنفیدور /confidor

گروه : Neonicotinoid

دوره کارنس : 21 روز  

 پادزهر : پادزهر اختصاصی ندارد

حشره کشی سیستمیک با اثر تماسی و گوارشی برای مبارزه با آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده

مدیریت کاربرد :

-ایمیداکلوپراید روی آفاتی که در برابر حشره کش های متعلق به گروه های دیگر مقاوم شده اند، موثر است.

-علیه آفات مهم نباتی به ویژه حشرات مکنده در مرکبات،پسته،درختان میوه و زراعت های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد.

- برای جذب و حرکت حشره کش رطوبت خاک و شرایط رشدی مناسب گیاه ضروری است و جذب این سم از طریق ریشه بهتر صورت می گیرد .

- به محض مشاهده علایم خسارت روی جوانه های تابستانه نهال ها و درختان جوان مرکبات بین 5-3 سال، سم پاشی در دو نوبت و به فاصله 10 روز توصیه می گردد.

 محصول

 آفت

 میزان مصرف

 پسته

 پسیل پسته

400 سی سی در هزار لیتر آب

 پنبه

 شته جالیز

 250 سی سی در هکتار

 توتون 

 شته

 250 سی سی در هکتار

 مرکبات

 پروانه مینوز

 35 سی سی سم +300 سی سی روغن در 100 لیتر آب در دو نوبت سمپاشی به فاصله 10 روز

قابلیت اختلاط:

ایمیداکلوپراید به مقدار توصیه شده به خوبی با گیاه سازگار بوده و هیچ اثر سوئی روی نباتات سمپاشی شده دیده نشده است. همچنین تا کنون هیچ مشکلی در اختلاط با سایر سموم وجود نداشته و به راحتی قابل اختلاط با آنها می باشد.

ایمیداکلوپراید با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

ایمیداکلوپراید به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمیشود.


 ایمیداکلوپراید
پسیل پسته
 ایمیداکلوپراید
شته توتون
 ایمیداکلوپراید
شته جاليز
 ایمیداکلوپراید
مینوز مرکبات