Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > ماکرو ثانویه

نام محصول :

اوره فسفات فایتومکس

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

ماکرو ثانویه


اوره فسفات فایتومکس   

UP

Urea Phosphate

18-44-0

تجزیه ضمانت شده

 18%  حداقل نیتروژن کل
 44%  حداقل فسفات محلول   5 P2O
 0/5%  حداکثر رطوبت
2-2/5  محلول 10 درصد PH
 90%  حداقل مقدار ذرات با اندازه بین 1 تا 4 میلیمتری

ویژگی ها

- این دارای خلوص بالا و کاملا محلول در آب به فرم کریستاله می باشد.

- PH این کود کاملا اسیدی بوده و سبب کاهش اسیدیته (PH) در خاک­های قلیایی و آهکی می گردد و به علت وجود این ویژگی بازدارنده رسوب و انسداد در سیستم های آبیاری است.

- بهترین محصول برای مراحل ابتدایی رشد است ئ زمانیکه میزان فسفر و ازت بالایی مورد نیاز است، سبب توسعه سیستم ریشه ای، تقویت رشد رویشی و افزایش گلدهی می شود

- ایده آل جهت محلول پاشی و آب آبیاری

-  بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یک بار انجام شود.

- از اختلاط با ترکیبات کلسیمی و هیومیکی اجتناب شود.

- بهتر است در مصرف این کود در کشت­های هیدروپونیک اجتناب شود .

دستورالعمل مصرف:

مصرف این محصول با توجه به شرایط فیزیولوژی خاک متفاوت است.

نوع محصول

محلول پاشی

کود آبیاری

گیاهان زراعی

3-6 کیلوگرم در هکتار

10-15 کیلوگرم در هکتار

گیاهان باغی

3-6 کیلوگرم در هزار لیتر آب

15-30 کیلوگرم در هزار لیتر آب

 

.