Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > کود های میکرو کلاته

نام محصول :

کلات آهن فروکوین

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

کود های میکرو کلاته


کلات آهن

فروکوین Ferro kevin

حاوی 6% آهن کلات به فرم EDTA  با ایزومرهای ارتو- ارتو 2/2  و پایداری در طیف وسیعی از PH  خاک ها ، منبع مناسب تامین آهن ، برای همه محصولات زراعی و باغی در تمام فصل رشد می باشد . آهن در ساختن کلروفیل نقش دارد از این رو برای فتوسنتز ضروری می باشد . همچنین گیاهان تثبیت کننده نیتروژن نیاز به آهن دارند .بنابراین کمبود  آهن باعث کاهش فتوسنتز و کاهش عملکرد می شود علائم کمبود آهن به صورت زردی بین رگبرگ ها در برگ های جوان ظاهر می شود . این کودها از بهترین کودهای آهن پودری ، خاک مصرف با قابلیت انحلال بالا ، مناسب برای کاربرد در سیسیتم های آبیاری تحت فشار قطره ای می باشد .

ترکیبات سازنده :

Fe                              6%

Ortho Ortho                 2.2

PH                            7-9

دستورالعمل مصرف: از آنجایی که در مراحل مختلف رویشی با توجه به نوع محصول ، سطح سبز ، شدت کمبود و... مقادیر مختلفی از آب جهت محلول پاشی ، مورد نیاز است ، توصیه می گردد میزان کود مصرفی ابتدا در سطح کوچک آزمایش شود.

محصول

میزان مصرف محلول پاشی

میزان مصرف آبیاری

میزان مصرف

محصولات زراعی

1/5-2/5 کیلوگرم در هکتار

3-5 کیلوگرم در هکتار

تکرار بسته به نیاز گیاه ، هر 15-10 روز

محصولات باغی

2/5-4/5 کیلوگرم در هکتار

25-100 گرم برای هر درخت

تکرار بسته به نیاز گیاه، هر 15-10 رو

احتیاط و هشدار :

محلول پاشی در صبح زود و یا هنگام غروب افتاب صورت پذیرد.

از محلول پاشی در ساعات گرم روز و هنگامی که تابش نور خورشید حداکثر است، اجتناب شود.

قابلیت اختلاط و سازگاری :

این کود با ترکیبات کلسیم دار قابل اختلاط نمی باشد .