Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

دیازینون گرانول

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


سم دیازینون G10%

نحوه تاثیر: حشره كش غير سيستميك با اثر تماسي و گوارشي و تنفسي

گروه: organophosphate

گروه مقاومت: IRAC: 1B

میزان ماده موثره: 100 گرم بر کیلوگرم

درجه خطرWHO( a.i.) : II

سمیت برای پستانداران:    Acute oral LD50 for rats : 1250 mg/kg

میزان مصرف:

نام محصول

نام آفت

میزان مصرف

برنج

کرم ساقه خوار

15 کیلوگرم در هکتار

 

 

 

مدیریت کاربرد:

زمان مصرف و تعداد دفعات سمپاشی با نظر کارشناسان و بر اساس موازین پیش آگاهی انجام شود. برای زنبور عسل و ماهی ها فوق العاده خطرناک است.

طریقه مصرف: مزرعه را باید آب گرفت تا آنجا که تمام سطح مزرعه را حداقل 3 سانتیمتر آب بپوشاند. آنگاه ورود و خروج آب را بسته و سم لازم را به دو قسمت تقسیم نمود و ابتدا قسمت اول را در تمام سطح مزرعه پاشیده، سپس قسمت دوم را همانند قسمت اول در سطح مزرعه پخش نمود. اگر در قسمت اول سم به تمام مزرعه نرسیده است با بخش دوم باید یکنواختی پاشش را تکمیل نمود و یا در لکه های آلوده سم بیشتری پاشید. پس از سمپاشی تا 72 ساعت از خروج آب مزرعه جلوگیری کرده و در صورت کاهش آب، به آرامی آب وارد مزرعه شود.

دوره کارنس: فاصله اخرین سمپاشی تا برداشت 10 روز می باشد.

با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.