Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

هالوکسی فوپ آرمتیل

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


هالوکسی فوپ پی متیل استر 8/10% مایع غلیظ امولسیون شونده

Haloxyfop- R- methyl ester 10.8% EC W/V

علف کش انتخابی که توسط شاخ و برگ و ریشه جذب می شود

Selective Herbicide, Absorbed by Foliage and Roots

 

نام تجاری: Gallant Super

گروه:  Aryloxy phenoxy Propionate

نحوه اثر: هالوکسی فوپ با مهار سنتز اسیدهای چرب از طریق مهار استیل کوآنزیم A کربوکسیلاز مانع از رشد گیاهان می گردد.

مدیریت کاربرد:

-تنها ایزومر R  هاکوسی فوپ خصیت علف کشی دارد.

-هالوکسی فوپ علف کشی پس رویشی است که برای کنترل علف های باریک برگ یک ساله و چند ساله در چغندر قند، سویا ، کلزا ، پیاز ، آفتاب گردان، سیب زمینی و سبزیجات برگی بکار می رود.

-این علف کش پس از جذب از طریق ریشه و برگ ها به هالوکسی فوپ هیدرولیز می گردد که اثرات علف کشی آن مربوط به این ترکیب می باشد.

-هالوکسی فوپ پس از جذب توسط ریشه و برگ ها به مریستم های گیاه انتقال می یابد و با مهار سنتز اسیدهای چرب ، از رشد گیاه ممانعت بعمل می آورد.

- این علف کش در زمانی که گیاه حداکثر رشد خود را دارد  و نیز در شرایط بدون تنش ، بیشترین اثر را دارد.

-هالوکسی فوپ در مقایسه با سایر باریک برگ کش های متداول در مزارع کلزا ، قادر به کنترل طیف گسترده تری از علف های هرز بوده و با توجه به دز مصرف پایین آن، نسبت به سایر باریک برگ کش ها برتری دارد.

موارد و میزان مصرف:

نام محصول

نوع علف هرز

میزان مصرف

مزارع چغندر

علف های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله

0.75 تا 1 لیتر در هکتار

مزارع سویا

علف های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله

0.75 تا 1 لیتر در هکتار

مزارع پیاز

علف های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله

0.6 تا 0.75لیتر در هکتار بسته به نوع علف هرز و شدت آلودگی

مزارع کلزا

علف های هرز باریک برگ یکساله و چند ساله

0.5 تا 0.7 لیتر در هکتار

 


 هالوکسی فوپ آرمتیل
 
 هالوکسی فوپ آرمتیل
 
 هالوکسی فوپ آرمتیل