Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

هالوکسی فوپ آرمتیل

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


هالوکسی فوپ آرمتیل10/8 % EC

نام تجاری :گالانت سوپر / Galant Super

گروه :Aryloxyphenoxy Propionate

دوره کارنس: 28 روز

پادزهر اختصاصی ندارد .خوراندن آب فراوان به مسموم و وادار کردن به استفراغ توصیه می شود .

ماندگاری در خاک: 30 تا 60 روز

علف کش انتخابی و سیستمیک

مدیریت کاربرد :

هالوکسی فوپ آرمتیل علفکشی است که پس از رویش علفهای هرز باریک برگ یکساله و چند ساله در زراعتهای پهن برگی مانند چغندرقند، کلزا، پیاز، سویا و سیب زمینی به کار می رود.

این علف کش هیچ گونه اثر سوئی روی گیاهان پهن برگ ندارد ، بنابراین می توان آن را در اکثر زراعت های پهن برگ بر علیه علف های هرز کشیده برگ مصرف نمود، ولی دارای مزایایی میباشد که شایان توجه است، از جمله این علفکش کمترین تاثیر مخرب بر محیط زیست دارد و به سرعت در خاک و آب با فعالیت­های میکروبی و میکروارگانیسم های خاک تجزیه می­شود، و در نتیجه احتمال آلودگی آب هایا سطحی و زیر زمینی را کاهش می دهند، همچینین در اغلب  شرایط آب و هوایی فعال است.

جذب از طریق برگ و ریشه و قابلیت انتقال محدود در گیاه دارد

این علف کش در زمان رشد سریع گیاهان و شرایط بدون تنش بیشترین تاثیر را خواهد داشت .

این علف کش حاوی سورفکتانت و مویان بوده و از این جهت در زمان کاربرد نیاز به اضافه کردن این گونه مواد نیست

 محصول

 علف هرز

 میزان مصرف

 پیاز

 علفهای هرزکشیده برگ               

 0/6 - 0/75 لیتر در هکتاردر زمان 5-2 برگی علف های هرز

 کلزا

 علفهای هرزکشیده  برگ                 

 0/5-0/7 لیتر در هکتاردر زمان 5-2 برگی علف های هرز

 چغندر قند

 علفهای هرزکشیده برگ                 

 0/75-1 لیتر در هکتاردر زمان 5-2 برگی علف های هرز    

سازگاری، اختلاط و ملاحظات عمومی:

گالانت سوپر با ساير باريك برگ كش­ها و همچنين با پهن برگ كش‌هايي كه به صورت پس رویشی مصرف مي‌گردند، قابل اختلاط مي‌باشد.

همچنین در زراعت چغندرقند با علف کش­هایی مانند کلوپیرالید و در زراعت پیاز با اگزادیازون قابل اختلاط است.

در کاربرد پس رویشی بارک برگ کش­های بازدارنده بیوسنتز چربی توام با برخی پهن برگ کش­های پس رویشی اثرات آنتاگونیستی (کاهندگی) مشاهده می­شود.

علف­های هرزی که جوانه نزده باشند توسط این علف کش کنترل نخواهند شد.

در زمان مصرف درجه حرارت هوا حداقل به مدت ۲۴ ساعت از ۸ درجه سانتی گراد پایین­تر نرود زیرا به شدت اثر علف کشی آنرا کم می­کند.

هالوکسی فوپ آر متیل استر با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

هالوکسی فوپ آر متیل استر به غیر از کشت های ذکر شده و علف­های هرز نامبرده توصیه نمی شود.


 هالوکسی فوپ آرمتیل
 
 هالوکسی فوپ آرمتیل
 
 هالوکسی فوپ آرمتیل