Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > ماکرو ثانویه

نام محصول :

مونو پتاسیم فسفات

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

ماکرو ثانویه


مونو پتاسیم فسفات

Biomond International

 

برای تامین نیازهای غذایی محصولات کشاورزی در طول چرخه رشد می‌توان این کود را با سایر کودها ترکیب کرد. به کارگیری این ماده موجب رشد سریع و بهبود فوری گیاه می‌شود، زیرا موجب افزایش جذب مواد مغذی به گیاهان می‌شود. از دیگر مزایای مونو پتاسیم فسفات به عنوان کود می‌توان به بی ضرر بودن آن و عدم آسیب به برگ اشاره کرد که این ویژگی به دليل EC پايين اين ماده می‌باشد؛ بنابراین، خطر سوختگی گياه تقريبا وجود ندارد و می‌توان آن را در آب حل کرد و سپس این کود را به صورت محلول پاشی به گیاهان اعمال نمود.

مزایا و ویژگی: 

قابل استفاده جهت کلیه محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای

تجزیه ضمانت شده:

حداقل فسفر محلول در آب بر مبنای P2O5  52%
حداقل پتاسیم محلول در آب بر مبنای K2O 34%
حداقل مقدار ذرات با اندازه بین 0/05 تا0/5 میلیمتر 90%
حداکثر رطوبت 0/5%

ترکیبات سازنده: مونو پتاسیم فسفات

دستورالعمل استفاده:

کود آبیاری محلول پاشی نوع محصول
8-12 کیلوگرم در هکتار  1-2 کیلوگرم در هکتار گیاهان زراعی
15-30کیلوگرم در هکتار 1-4 کیلوگرم در 1000 لیتر آب گیاهان باغی