Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > ماکرو ثانویه

نام محصول :

مونو پتاسیم فسفات

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

ماکرو ثانویه


Biomond International

مونو پتاسیم فسفات

 

تجزیه ضمانت شده:

حداقل فسفر محلول در آب بر مبنای P2O5  52%
حداقل پتاسیم محلول در آب بر مبنای K2O 34%
حداقل مقدار ذرات با اندازه بین 0/05 تا0/5 میلیمتر 90%
حداکثر رطوبت 0/5%

 

ترکیبات سازنده: مونو پتاسیم فسفات

دستورالعمل استفاده:

کود آبیاری محلول پاشی نوع محصول
8-12 کیلوگرم در هکتار  1-2 کیلوگرم در هکتار گیاهان زراعی
15-30کیلوگرم در هکتار 1-4 کیلوگرم در 1000 لیتر آب گیاهان باغی

 

- بسته به نیاز گیاه در فواصل 15-10 روز یکبار تکرار شود

- قابل استفاده جهت کلیه محصولات زراعی، باغی و گلخانه ای

- توصیه می شود برای بهینه نمودن اثر بخشی کود با کارشناسان مجرب منطقه یا کارشناسان فنی شرکت دفع آفات البرز بهسم مشورت شود