Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > کود بستر کشت

نام محصول :

تورب بستر کشت گلخانه ای

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

کود بستر کشت


Fenix Indoor

Substrate Universal

تورب بستر کشت گلخانه ای

زراعــت در پرورش گلخانــه ای میتوانــد باعــث افزایــش کیفــی و کمــی محصــولات شــود. امــا ایــن افزایــش 4 تــا 6 برابــری پــروش محصــولات گیاهــی در محیــط هــای گلخانــه نســبت بــه محیــط هــای بــاز طبیعــی ، مســتلزم شــرایطی خــاص مــی باشــد، شــرایطی ماننــد خــاک حاصلخیــز و اســتفاده از کودهــای مناســب آلــی و معدنــی.محصــولات گیاهــی گلخانــه ای بیشــتر نیازمنــد مــواد مغــذی مــی باشــند، بنابرایــن اســتفاده از خــاک مرغــوب و حاصلخیــز بــا خــواص فیزیکــی وشــیمیایی مناســب بــرای کشــاورزی در محیــط هــای گلخانــه ای اجتنــاب ناپذیــر مــی باشــد. همچنیــن اســتفاده از انــواع کودهــای آلــی و معدنــی در دوزهــای بــالا و متناســب بــا دوره هــای رشــد لازم و ضــروری اســت.در روزگار مــا اســتفاده از گلخانــه هــا بعنــوان محیطــی بــرای کشــت محصــولات کشــاورزی امــری بدیهــی و غیــر قابــل اجتنــاب اســت. بــرای بدســت آوردن محصولاتــی خــوب در ایــن محیــط هــا، لازم اســت کــه بــا اســتریل کــردن ســالانه خــاک اقــدام بــه احیــا ســازی محیطــی مناســب جهــت برداشــتی بهتــر بــه لحــاظ کیفــی و کمــی نمــود. ایــن استریلیزاســیون توســط بخــار آب و مــواد شــیمیایی انجــام میشــود. امــا همــه کشــاورزان بخصــوص کشــاورزان آماتــور امــکان و تــوان استریلیزاســیون ســالانه را ندارنــد، امــا تعویــض ســالانه خــاک گلخانــه نیــز میتوانــد تولیــد محصولاتــی بــا درجــات کیفــی و کمــی مطلوبــی را بــه همــراه داشــته باشــد. خــاک مــورد اســتفاده در گلخانــه هــا از اجــزای مختلفــی چــون خــاک چمــن، تــورب و انــواع کودهــای شــیمیایی و معدنــی و حیوانــی تشــکیل میشــود. در ایــن میــان تــورب دارای خواصــی منحصــر بفــرد اســت کــه جایگزینــی بــرای آن وجــود نــدارد، مهمتریــن خاصیــت تــورب قــدرت جــذب بــالای آن میباشــد کــه ایــن خاصیــت منحصــر بفــرد ســبب جــذب آب و مــواد مغــذی بیشــتری در گیاهــان مــی شــود. بــه ایــن دلیــل اســتفاده از تــورب در انــواع مختلــف ســطحی، میانــی و یــا عمقــی در گلخانــه هــا بــرای تولیداتــی مطلــوب، اجتنــاب ناپذیــر بنظــر مــی آیــد. مقــدار اســتفاده از تــورب  در محیــط هــای گلخانــه ای میتوانــد از50 تا 100 درصد باشــد.