Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

متالاکسیل

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


 متالاکسیل گرانول 5%

metalaxyl 5% Gr

قارچ کش سیستمیک  با اثر محافظتی و درمانی

Systemic Fungicide with Protective and Curative Action

 

نام تجاری: ریدومیل

گروه: acylalanine

نحوه اثر: متالاکسیل قارچ کش سیستمیک از گروه فنیل آمیدها ( آسیل آلانین ها) با اثر محافظتی و درمانی است که از طریق ریشه و ساقه جذب شده و با جلوگیری از سنتز پروتئین در سلول های قارچ سبب توقف رشد قارچ های بیمارگر می شود.

مدیریت کاربرد:

- استفاده از این قارچ کش در خاک های غنی از مواد آلی ممکن است نتایج مطلوبی نداشته باشد.

- متالاکسیل در ایران بصورت گرانول قابل اختلاط با خاک عرضه می گردد و باید قبل از کاشت، با خاک بستر کشت مخلوط و یا پس از کاشت در اطراف بوته ها پاشیده شود.

- متالاکسیل را 2 تا 3 هفته بعد از کاشت و یا بمحض رویت علائم اولیه و پژمردگی برگ ها، بمیزان 10 تا 20 گرم برای هر بوته، بطور یکنواخت در سطح خاک پاشیده و سپس آبیاری کنید.

- از مصرف متوالی متالاکسیل خودداری شود تا از بروز مقاومت جلوگیری گردد.

موارد و میزان مصرف:

نام محصول

بیماری

میزان مصرف

خیار

بوته میری

20 تا 25 کیلوگرم در هکتار

دوره کارنس( فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): 7 روز