Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

متالاکسیل

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


متالاکسیل گرانول 5%     metalaxyl     G5%            

نحوه تاثیر: قارچ كش سيستميك با اثر حفاظتي و درماني كه از طريق برگ و ساقه و ريشه جذب ميشود

گروه: acylalanine

گروه مقاومت: FRAC: 4 Target site: A1

میزان ماده موثره:0/5 گرم بر کیلوگرم

درجه خطرWHO( a.i.) : II  سمی و زیان آور

سمیت برای پستانداران:    Acute oral LD50 for rats : 633 mg/kg

میزان مصرف:

 نام محصول

 نام بیماری

 میزان مصرف

 خيار

 پوسيدگي طوقه( بوته میری)

Phytophtora drechsleri

 20-25 کیلوگرم در هکتار

مدیریت کاربرد:

تعداد دفعات سمپاشی با نظر کارشناسان و بر اساس موازین پیش آگاهی انجام شود.

با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

زمان مصرف 3-2 هفته پس از کشت و یا به محض رویت اولیه علائم پژمردگی خفیف برگ های انتهایی به طور یکنواخت در سطح خاک پاشیده و سپس آبیاری شود.

 برای زنبور عسل و ماهی ها فوق العاده خطرناک است.

طریقه مصرف: مقدار لازم سم (20-10 گرم) برای هر بوته را در سطح خاک پاشیده و کمی با خاک مخلوط  و سپس آبیاری نمایید.

دوره کارنس: فاصله اخرین سمپاشی تا برداشت 7 روز می باشد.

با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.