Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

بن سولفورون متیل

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


 

بن سولفورون متیل  مایع غلیظ امولسیون شونده60%

Bensulfuron methyl 60% EC

 

علف کش انتخابی، سیستمیک و پس رویشی

Selective, Systemic and Post Emergence Herbicide

 

نام تجاری: لونداکس

خانواده:  Sulfonylurea

نحوه اثر: علف کش انتخابی سیستمیک از گروه سولفونیل اوره ها که کاربرد پس رویشی داشته و از طریق بازدارندگی سنتز استولاکتات سینتاز (ALS) از رشد گیاه ممانعت می کند.

مدیریت کاربرد:

  • بن سولفورون متیل از طریق برگ و ریشه جذب شده و سریعا درون بافت مریستم گیاه پخش می گردد.
  • حتی باقیمانده کمی از این علف کش می تواند سبب ایجاد خسارت در سایر کشت ها در باغات شود.

موارد و میزان مصرف:

نام محصول

میزان مصرف

علف های هرز باریک برگ و جگن ها در مزارع برنج

50-75 گرم در هکتار از زمان یک تا سه برگی شدن برنج و مراحل اولیه رویش علف های هرز تا زمان سه برگی شدن