Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

دیکلرووس

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


دیکلرووس مایع غلیظ امولوسیونشونده 50%

dichlorvos 50% EC W/W

حشره کش و کنه کش تدخینی، تماسی و گوارشی

Insecticide and Acaricide with Respiratory, Contact, and Stomach Action

 

نام تجاری: ® DDVP

گروه: organophosphate

نحوه اثر: دیکلرووس با مهار آنزیم کولین استراز در ناحیه ی سیناپسی سیستم عصبی مرکزی حشرات موجب اختلال در سیستم عصبی حشرات می شود.

مدیریت کاربرد:

  • دی کلرووس بر روی برخی از انواع گل های داودی ایجاد گیاهسوزی می کند.
  • دی کلرووس از طریق تدخینی موثر تر است و برروی تخم حشرات اثری ندارد.
  • از کاربرد فرمولاسیون های گوگرد دار یک روز قبل و پس از سمپاشی با این حشره کش باید اجتناب کرد.
  • از محلول پاشی مستقیم روی خیار های در حال رشد خودداری کنید. پیشنهاد می شود سم پاشی بین ردیف ها انجام گیرد.

موارد و میزان مصرف:

محصول

آفت

میزان مصرف

درختان میوه

شته-تریپس-سفیدبالک

1 تا 2 در هزار

سبزی و جالیز

شته-تریپس-سفیدبالک

1/5 تا 2 در هزار

چایکاری و صیفی کاری

شته-تریپس-سفیدبالک

0/5 تا 1 در هزار

گلخانه

شته

برای هر 100مترمکعب حجم 8 سانتی متر مکعب

 

 قابلیت سازگاری و اختلاط: دیکلرووس قابلیت اختلاط با ترکیبات قلیایی، گوگرد دار و دیکلوفلوآنید را ندارد.

دوره کارنس( فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): 3روز


دیکلرووس
 
دیکلرووس
  
دیکلرووس