Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

پیري پروکسی فن

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


پیري پروکسی فن 10% EC

گروه شیمیایی      

juvenile hormone mimic(IGRs)

نحوه تاثیر:حشره کش هورمونی که مانع رشد لارو و تبدیل آن به حشره کامل می شود.

گروه مقاومت

IRAC=7C

 میزان ماده موثره:  100 گرم برکیلوگرم

درجه  خطر: -8:    U سمیت حادي ندارد .

Acute oral LD50 for rats>5000 Mg/Kg : سمیت برای پستانداران  

میزان و موارد مصرف:

 نام محصول

 نام آفت

 میزان مصرف

 مرکبات

 شپشک قهوه اي

 50-75 میلی لیتر در هکتار
(0/5-0/75 در هزار)

 پنبه

 عسلک

 750 میلی لیتر در هکتار

 

 

 

 

مدیریت کاربرد: ترکیب هورمونی و تنظیم کننده رشد حشرات می باشد. براي آبزیان خطرناك است و از کاربرد این سم در جوار درختان توت و مناطق نوغان خیز خودداري شود.

دوره کارنس: تا کنون هیچ دوره کارنسی براي این سم ثبت نشده است.

طریقه مصرف: قبل از مصرف بطري محتوي سم را به خوبی تکان دهید. ابتدا سمپاش مناسب را انتخاب و کالیبره نمائید، سپس نصف منبع سمپاش را پر از آب نمایید و مقدار توصیه شده را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن بیفزایید.

با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.