Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
کودهای کشاورزی > کودهای مایع و سوسپانسیون

نام محصول :

فیتومکس سولفپاین

دسته : کودهای کشاورزی

زیر دسته :

کودهای مایع و سوسپانسیون


سولفپاینS50( سوسپانسیون گوگردی) فیتومکس

 

کود گوگرد با افزایش قابلیت جذب عناصر غذایی پر مصرف و ریز مغذی در خاک به رشد گیاه کمک کرده و موجب افزایش عملکرد کمی و کیفی محصول می گردد. این محصول همچنین در افزایش مقاومت گیاه در فصل سرما از اهمیت بالایی برخوردار است. حضور گوگرد در گیاهان برای جذب نیتروژن به مقدار کافی ضروری است. سولفپاین در تولید اسیدآمینه ها و پروتئین و نیز در فرآیند آزاد سازی مواد غذایی تثبیت شده در خاک نقش بسزایی دارد.

مزایا و ویژگی ها :

کنترل سفیدک های سطحی و برخی بیماری های قارچی دیگر مانند لکه سیاه سیب

کنترل برخی آفات مانند پسیل پسته و نیز کنه ها 

کاهش دهنده pH خاک و اصلاح خاک های قلیایی

افزایش رشد و بهبود فرایند فتوسنتز در گیاه

افزایش فتوسنتز در گیاه

خنثی سازی آهک موجود در خاک، آزادسازی کلسیم و فسفر تثبیت شده در خاک و افزایش جذب عناصر میکرو و ماکرو توسط ریشه گیاه

تجزیه ضمانت شده:

تجزیه ضمانت شده

W/V

W/W

گوگرد عنصری

55%

50%

ترکیبات سازنده: گوگرد میکرونیزه

دستورالعمل مصرف:

روش مصرف این کود تاحد زیادی تابع جنس خاک، آب و هوای منطقه و نوع و سن گیاه می باشد. لذا دستور العمل ذیل در حالت کلی می باشد. پیشنهاد می شود پیش از مصرف ابتدا تاثیر پذیری آن در یک سطح کوچک بررسی گردد. یک ماه پیش و پس از مصرف روغن ها در گیاه به هیچ وجه نباید از کودهای گوگردی استفاده کرد.

مصرف خاکی/کود آبیاری

محلول پاشی

نام محصول

4-5 لیتر در هکتار

1-3  لیتر در هکتار

محصولات باغی

4-6 لیتر در هکتار

2-4 لیتر در هکتار

محصولات زراعی

4-5  لیتر در هکتار

1-3 لیتر در هکتار

پسته

احتیاط و هشدار :

در طول روز یا درگرمای هوا  از محلول پاشی گوگرد مایع خودداری گردد.

سازگاری و اختلاط:

این کود قابلیت اختلاط با هیچ گونه کود و سمی را ندارد.