Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

بنتازون

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


بنتازون 48% مایع محلول در آب

Bentazone 48% SL W/V

علف کش انتخابی تماسی

Selective, Contact Herbicide

 

نام تجاری: بازاگران

گروه: Benzothiadiazinone

نحوه اثر: بنتازون یک علف کش انتخابی تماسی و پس رویشی است که عمدتا از طریق برگ جذب شده  و از طریق آوندهای آبکش در گیاه انتقال می یابد. این علف کش بازدارنده عمل فتوسنتز در فتوسیستم II می باشد.

مدیریت کاربرد:

  •  
  • بنتازون را می توان برای مبارزه با علف های هرز پهن برگ یکساله و چندساله به کار برد.
  • - بنتازون بصورت نمک سدیم می باشد.
  • این علف کش از قسمت های سبز علف های هرز جذب شده و تاثیری روی علف های هرزی که پس از سم پاشی ظاهر می شوند، ندارد.
  • هنگام سم پاشی باید تمام بخش های گیاه با محلول سم پوشیده شود.
  • ریزش باران تا 6 ساعت پس از سم پاشی اثر منفی در نتیجه سم پاشی ندارد.
  • از انجام عملیات سمپاشی در زمان بارندگی، باد، یخبندان، سرما، تگرگ و نوسانات شدید دمای محیط اجتناب شود.
  • از  سم پاشی مزارعی که از حمله آفات و بیماری ها خسارت دیده اند، خودداری گردد.
  • برای سم پاشی مزرارع برنج با این علف کش، آب مزرعه باید تخلیه شود.

موارد و میزان مصرف:

محصول

آفت

میزان مصرف

برنج

علف های هرزپهن برگ و خانواده جگن

3-5 لیتر در هکتار در مرحله 7-5 برگی برنج

سویا

علف های هرز پهن برگ

2/5-2 لیتر در هکتار بعد از 3-2 برگی شدن سویا

یونجه و شبدر

علف های هرزپهن برگ

2/5-3 لیتر در هکتار

دوره کارنس( فاصه آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): در شالیزار 38 روز می باشد.

 


 بنتازون
 
 بنتازون
 
 بنتازون