Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

اتیون

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


اتیون : 47% EC

Ethion  47% EC

نام تجاری : ستیون / Cethion

گروه: ارگانوفسفره

پادزهر : آتروپین

دوره کارنس:10 روز

حشره کش و کنه کش غیرسیستمیک با اثر تماسی

Non-systemic Insecticide / Acaricide with Contact Action

 

مدیریت کاربرد :

– در زمان استراحت درختان برای از بین بردن تخم حشرات و کنه ها و شپشک ها به همراه روغن توصیه می شود به غیر از بعضی انواع سیب خاصیت گیاه سوزی ندارد .

 

 محصول  آفت  میزان مصرف
 درختان میوه سردسیری و مرکبات  شپشک و سپرداران  1/5-2 لیتر در هزار

 

قابلیت اختلاط:

اتیون با اغلب حشره کشها به جزء ترکیبات قلیایی قابل اختلاط است. همچنین در صورت مصرف صحیح روی موارد ذکر شده خطر گیاهسوزی روی محصول ندارد (به جزء در برخی از انواع سیب)

اتیون با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.

اتیون به غیر از کشت های ذکر شده و آفات نامبرده توصیه نمی شود


اتیون
شپشک نرم تن مرکبات
اتیون
شپشک ارد الود مرکبات
اتیون
سپردار واوی مرکبات
اتیون
سپردار زرد مرکبات