Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > حشره کش ها

نام محصول :

اتیون

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

حشره کش ها


اتیون مایع غلیظ امولوسیون شونده  47%

Ethion 47% EC

حشره کش غیر سیستمیک با اثر تماسی

Non-Systemic Insecticide with Contact Effect

 

نام تجاری: اتیول

گروه: Organophosphate

نحوه اثر: موجب مهار آنزیم استیل کولین استراز در سیستم عصبی آفات هدف و مرگ آنها می گردد.

مدیریت کاربرد:

  • اتیون بیشتر برای کنترل تخم شته ها، شپشک ها و تریپس ها در اواخر زمستان و در زمان استراحت درختان میوه دانه دارريال هسته دار، مرکبات و تاکستان ها بکار می رود.
  • معمولا گیاهسوزی ندارد ، بجز روی بعضی از ارقام سیب ( بویژه ارقام زودرس مانند Early Mclntosh)

 

موارد و میزان مصرف:

محصول

آفت

میزان مصرف

درختان میوه سردسیری

شپشک ها و سپردارها

محلول پاشی 2- 1.5 در هزار همراه با روغن ولک

مرکبات

شپشک ها و سپردارها

محلول پاشی 2- 1.5 در هزار همراه با روغن ولک

درختان در حال استراحت

تخم حشرات، کنه ها و شپشک ها

محلول پاشی 2- 1.5 در هزار همراه با روغن ولک

دوره کارنس( فاصله آخرین سمپاشی تا زمان برداشت): 15 روز

قابلیت سازگاری و اختلاط: با مواد قلیایی غیر قابل اختلاط است.

 

 

 

 


اتیون
شپشک نرم تن مرکبات
اتیون
شپشک ارد الود مرکبات
اتیون
سپردار واوی مرکبات
اتیون
سپردار زرد مرکبات