Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > علف کش ها

نام محصول :

پرتیلاکلر

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

علف کش ها


پرتیلاکلر

نحوه تاثیر: علفکش انتخابی، سیستمیک از گروه کلر استامید که بازدارنده تقسیم سلولی میباشد

گروه: Chloroacetamide

 گروه مقاومت: HRAC=K3

میزان ماده موثره: 500 گرم بر لیتر

درجه خطر: U (سمیت حادی ندارد)  

سمیت برای پستانداران: LD50: 6099  mg/kg

موارد و زمان مصرف: عليه علفهاي هرز پهن برگ، سوروف و جگن درمزارع برنج

نام محصول

نام علفهای هرز

میزان مصرف

برنج

علفهاي هرز پهن برگ، سوروف و جگن

2- 1/5 ليتر در هكتار

 

 

 

 

مدیریت کاربرد: به دليل قدرت جذب شديد در خاك احتمال نفوذ (leach  ) آن كم است.

نحوه  مصرف : قبل از مصرف بطری محتوی سم را به خوبی تکان دهید . ابتدا نصف منبع سم پاشی را پر از آب نمایید و سپس مقدار توصیه شده را درون مخزن ریخته و مابقی آب را به آن بیفزایید . 

دوره کارنس: تا کنون هیچ دوره کارنسی برای این سم ثبت نشده است.

با نسخه متخصصین گیاهپزشک و فقط در موارد مشروح فوق می بایست بکار برده شود.