Our Honors
تولید سم و کود کشاورزی در ایران
سموم کشاورزی > قارچ کش ها

نام محصول :

محلول بردو

دسته : سموم کشاورزی

زیر دسته :

قارچ کش ها


محلول بردو سوسپانسیون غلیظ با پایه آب 18%

Bordeaux 18% SC

قارچ کش و باکتری کش با اثر حفاظتی

Fungicide & Bactericide with Protective Action

 

نام تجاری:  بردو بهسم

گروه: Inorganic

نحوه اثر: قارچکش و باکتری کش با اثر حفاظتی که با آزاد کردن یون مس کنیدی و کنیدیفورها را کنترل می کند.

مدیریت کاربرد:

-از استفاده از بردو در ساعات گرم روز و تابش آفتاب اجتناب شود.

- بردو بهتر است به صورت تازه در هنگام مصرف تهیه شده و بلافاصله مورد استفاده قرار گیرد.

موارد و میزان مصرف:

محصول

بیماری

میزان مصرف

زردآلو

غربالی زرد آلو

10 در هزار در دو مرحله

هلو

پیچیدگی برگ هلو

5-8 در هزار در زمان ریزش برگ ها در پاییز و همان دز در مرحله تورم جوانه در بهار

درختان میوه دانه دار

آتشک

8 در هزار در مرحله تورم جوانه ، 5 در هزار هنگامی که نیمی از گلها شکفته باشند و همین دز زمانی که گلها کاملا باز شده باشند

خیار

سفیدک کرکی

5 در هزار

دوره کارنس( فاصله آخرین سمپاشی تا برداشت محصول): 7 روز

قابلیت سازگاری و اختلاط: قارچ کش بردو نباید با سموم فسفره و کاربامات و نیز سمومی که در محیط قلیایی تجزیه می شوند مخلوط شود.

 


محلول بردو
پیچیدگی برگ هلو
محلول بردو
شانکر درختان میوه سردسیری
محلول بردو
غربالی درختان میوه
محلول بردو
غربالی درختان میوه