Our Honors
alborzbehsam.com
اثرات مثبت آفت کش ها
اثرات مثبت آفت کش ها
اثرات مثبت آفت کش ها

به گفته موسسه ملی علوم بهداشت محیط، اصطلاح آفت کش ها شامل مواد شیمیایی مورد استفاده برای کنترل حشرات، قارچ ها و علف های هرز است. آفت کش ها در خدمت بسیاری از توابع هستند، برخی از آنها برای جامعه بیش از دیگران ضروری است. آفت کش ها می توانند مانع از شکست محصول، کنترل گیاهان تهاجمی یا ترویج چمن یکنواخت سبز شوند. برخی از آفت کش ها باعث کم شدن نقاط ضعف در میوه ها و سبزیجات می شوند و این امر حائز اهمیت است که بیشترین میزان محصول قابل فروش است.


07/02/2019

نویسنده :دکتر شیرین ترابی پور