Our Honors
alborzbehsam.com
اطلاعات مربوط به کود و آفت کش ها
اطلاعات مربوط به کود و آفت کش ها
اطلاعات مربوط به کود و آفت کش ها

کود ها ترکیباتی هستند که به رشد گیاه اضافه می شوند. دو نوع کود - آلی و معدنی وجود دارد. کودهای آلی کربن هستند و از مواد آلی مثل برگ ها، کود گاو و بخش هایی از گیاه تشکیل شده است. کودهای معدنی حاوی مواد شیمیایی غیر آلی ساده هستند. برخی از مواد مغذی رایج موجود در کود، عبارتند از: نیتروژن، فسفر و پتاسیم (NKP). آنها همچنین دارای مواد مغذی گیاهی ثانویه مانند کلسیم، گوگرد و منیزیم هستند. برخی از کود های خاص حاوی عناصر ریز و یا مواد مغذی برای تغذیه گیاهان نظیر بور، کلر، منگنز، آهن، روی، مس و مولیبدن هستند. حیاتی است که کشاورزان می دانند که ترکیب دقیق کودهای مورد نیاز برای یک محصول خاص برای جلوگیری از آسیب از طریق استفاده بیش از حد یا نادرست.

در حالی که کود در رشد گیاه کمک می کند، آفت کش ها به عنوان حفاظت در برابر آفات کار می کنند. اساسا آفت کش یک ماده یا مخلوطی از مواد طراحی شده برای جلوگیری، از بین بردن، دفع کردن یا کاهش آسیب به آفات است. آفت کش ها ممکن است از یک ماده شیمیایی یا یک عامل بیولوژیکی مثل ویروس، باکتری، علف های هرز و مواد مخدر، ماهی، پرندگان و پستانداران استفاده شود. در این بخش، آفت کش ها فقط به آن دسته از آفت کش ها اشاره می کنند که شامل مواد شیمیایی مانند فسامیدون، لیندن، کلرپیریفوس، هپاتاکلر و مالاتیون هستند. بسیاری از آفت کش ها به انسان ها سمی هستند. دولت برخی از آفت کش ها را ممنوع کرده است در حالی که استفاده از دیگران تنظیم شده است.